โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด

Last modified: December 15, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด
Recording for Business Transactions with the Prosolf MyAccount for Clients of P.S.R. Auditing Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอรรถพล พงศ์ธาดาพร, นายจักรกฤษณ์ เจษฎาการุณ
Mr. Attapol Pongtadaporn, Mr. Jakkrit Jessadakaroon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

อรรถพล  พงศ์ธาดาพร และ จักรกฤษณ์  เจษฎาการุณ. (2558). โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์. จำกัด  ให้บริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี และบริการอื่นๆ จากปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท สำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์. จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสาร เช่น  ใบกำกับภาษีซื้อ  ใบกำกับภาษีขาย  ใบเสร็จรับเงิน  บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานด้วยโปรแกรมบัญชี myAccount  และจัดทำรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อด้วยไมโครซอท์ฟออฟฟิสเอ็กซ์เซล

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการบันทึกรายการบัญชีโปรแกรมบัญชี myAccount  และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิสเอ็กซ์เซล  คณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมบัญชี myAccount และไมโครซอฟท์ออฟฟิสเอ็กซ์เซล  ประเภทของเอกสารทางบัญชี  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจในและสามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี myAccount และไมโครซอฟท์ออฟฟิสเอ็กซ์เซล   ซึ่งจะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี,  ไมโครซอทฟ์ออฟฟิสเอ็กซ์เซล, โปรแกรมบัญชี myAccount 


Abstract

P.S.R. Auditing Co. Ltd., provides accounting and auditing services, tax advisory services and other services. While attending the internship under cooperative program at P.S.R. Auditing Co. Ltd., the team was assigned to classify documents, such as  input tax invoices, output tax invoices, receipts, then record the business transactions according to the documents with Prosoft MyAccount, and prepare output tax reports, input tax reports with Microsoft Office Excel.

This project was designed to increase the skills of recording business transactions with the Prosoft MyAccount and preparation output tax reports, input tax reports with Microsoft Office Excel. The team studied the method of using Prosoft MyAccount and Microsoft Office Excel, the type of accounting documents, and Value Added Tax. The result was that the team had gained knowledge, understanding and could increase in the skills of using Prosoft MyAccount and Microsoft Office Excel,  in order to apply in future careers.  The also team hoped that this project will be useful to interested parties.

Keywords: Accounting documents, Microsoft office excel, Prosoft MyAccount.


โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด / Recording for Business Transactions with the Prosolf MyAccount for Clients of P.S.R. Auditing Co. Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 456
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code