วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม

Last modified: February 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม
Auditing Method for Medium and Small Businesses
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภรณ์ฤทัย  บุญสิน, นายสุรสิทธิ์  อภิฉัตรภาณุวงศ์
Ms. Pronruthai Boonsin, Mr. Surasit Apichatpanuwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuatong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ภรณ์ฤทัย  บุญสิน และ สุรสิทธิ์  อภิฉัตรภาณุวงศ์. (2561). วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มิเนอร์วา ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้าน การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีครบวงจร ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา คณะผู้จัดทำได้รับการมอบหมายให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีต่างๆ โดยการจัดทำใบคุมกระดาษทำการของ งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุนพร้อมทั้งจัดกลุ่มให้แก่รายการทางบัญชีที่ได้รับ จัดทำกระดาษทำการเพื่อการตรวจสอบรายการทางบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล  และ จัดเก็บเอกสารที่ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อย เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในอนาคต

คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน โดยศึกษาลักษณะของการลำเลียงเอกสารทางบัญชี  ขั้นตอนการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน  และ งบกำไรขาดทุน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น และ สามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ใบคุมกระดาษทำการ, กระดาษทำการเพื่อการตรวจสอบรายการทางบัญชี


Abstract

 

Minerva Auditing Service Company Limited provides services in auditing, internal auditing as well as providing complete accounting advisory services. While working according to the cooperative education program, we have been assigned to check the accuracy of various accounting transactions. By making worksheets of statement of financial position and income statements together with a grouping of accounts that we were received. Preparation of worksheets for account checking were done with Microsoft Excel software and can store the documents for ease of use in the future.  Therefore, the production team created this project to increase knowledge, understanding and working skills by studying the nature of accounting document transports, the process of checking financial statements and income statements using Microsoft Excel software. This project gave us more knowledge and understanding of the audit procedures and increased skills in using Microsoft Excel program, which will be applied in future careers. We sincerely hope that this project will benefit the people involved.

Keywords: worksheet paper, worksheet for account checking.


วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม / Auditing Method for Medium and Small Businesses

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 271
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code