สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: August 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Promotion Media of Solex International Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวบุษกร สังสมศักดิ์
Miss Budsakorn Sangsomsak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

บุษกร สังสมศักดิ์. (2561). สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อโฆษณาและเพื่อศึกษาวิธีการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์บ้าน ของบริษัท โซเล็กซ์ ช่องทางการจำจัดหน่าย การประชาสัมพันธ์ การวางแผนและการดำเนินงาน มีการโปรโหมดสินค้าต่างๆ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ผู้จัดทำได้ทำป้ายโฆษณาลงเว็บเพจและเว็บไซต์เพื่อให้สินค้าเป็นที่สนใจของผู้บริโภคและสามารถเพิ่มยอดขายได้ กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ สื่อที่เลือกใช้คือสื่ออินเตอร์เน็ตสื่อนี้สามารถแพร่กระจ่ายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย การเลือกใช้สื่อในการขายนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มยอดขายสินค้า ได้เพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: สื่อการโฆษณา


Abstract

This study aimed to investigate the use of advertising media and to study the methods of selling car accessories and home appliances of Solex International Co. Ltd.. This study also investigated the company’s distribution channels,  public relations, planning and operations. The company promoted its products via several channels, including Internet and online media. The author prepared an ads banner on the website to attract potential customers and to increase sales and meet needs. The selected media type was the Internet, as it is an effective channel used to spread news quickly to the target group. This selected channel can respond the consumers’ needs, stimulating sales and sales volumes.

Keywords:  Advertising media, Solex International, online media.


สื่อที่ใช้ในการขายของบริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |  Sales Promotion Media of Solex International Co. Ltd.  

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 310
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code