การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด

Last modified: August 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด
The Study of Procedures of Marketing Activities of Scoozi Italian Restaurant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรัตนา บุญแม่น
Ms. Rattana Boonmen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

รัตนา บุญแม่น. (2561). การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด วิธีการดำเนินงาน และการวางแผนงานของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด มีการโปรโมทสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับทางการตลาด และเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขาย และทำงานเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งเสริมการตลาด ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้วิธี SWOT Analysis และทำการวิเคราะห์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และผลการจัดทำการตลาดออนไลน์ ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ได้เรียนรู้กระบวนการการปฏิบัติของแผนกการตลาด โดยเฉพาะการทำการตลาดออนไลน์เชิงรุก การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และวิธีการทำเอกสารอย่างถูกต้อง สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

คำสำคัญ: SWOT Analysis, วิเคราะห์ด้านการตลาด, กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, จัดทำตลาดออนไลน์, การส่งเสริมการตลาดออนไลน์, ปฏิบัติของแผนกการตลาด


Abstract

This project was the study of procedures for marketing activities at Scoozi Italian Restaurant Co.,Ltd. The purpose was to study the procedures of marketing activities, the operation, and the planning of Scoozi Italian Restaurant Co.,Ltd. that relates to marketing promotion, guidelines to increase sales, and procedure of marketing promotion. The author analyzed the situation by using SWOT Analysis for the marketing, the distribution strategy, and online marketing result as a means to understand the online marketing promotion and the process of the marketing department, especially active online marketing, operational processes, and correct documentation. These could be applied to make the highest efficiency of the operation.

Keywords:  SWOT analysis, Marketing Analysis, Distribution Strategy, Marketing Promotion, Online Marketing.


การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด | The Study of Procedures of Marketing Activities of Scoozi Italian Restaurant

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 277
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code