การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์

Last modified: August 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์
Learning Property Marketing Strategies of Noble Development Public Co.Ltd. in Ploen Chit, Ratchada, and Phrom Phong areas
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลรัตน์ ยุทธศิลปเสวี, นางสาวธนพร ทองทิม
Ms. Kamonrat  Yutthasinlapasawee, Ms. Thanaporn Thongtim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กมลรัตน์ ยุทธศิลปเสวี และ ธนพร ทองทิม. (2561). การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาทำให้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอสังหาโนเบิลและคู่แข่งเพื่อนำมาเปรียบเทียบให้มีประโยชน์ต่อการแข่งขันโดยคอนโดมิเนียมของบริษัทโนเบิลจะเน้นจุดขายที่ไปที่ทำเลที่ตั้งคอนโดใกล้กับ BTS จากการศึกษาได้ใช้ตัวชี้วัดที่นำมาวิเคราะห์จากข้อมูลโครงการคอนโดต่างๆของคู่แข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานที่ ระยะทางรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตรจากโครงการบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้อมพงษ์ ขนาดของห้อง จำนวนตึกและจำนวนชั้นของตึกนั้นๆ จำนวนยูนิต ประเภทห้องและขนาดห้องเท่าไร ราคาขาย ราคาขายต่อตารางเมตร เพื่อดูการเคลื่อนไหวทางการตลาดของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และคู่แข่งขันเพื่อนำไปรับใช้ในองค์กร พบว่าห้อง 1 Bed ของโนเบิลทั้งเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์ มีราคาเหมาะสมกับทำเลที่ตั้งของโครงการและขนาดห้อง จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติ

คำสำคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด


Abstract

The study of “Learning the property marketing strategies of Noble Development Public Co.Ltd. in Ploenchit, Ratchada, and Phrom Phong areas project” was conducted to study the marketing strategies and marketing communication tools of Noble Development Public Co.Ltd. and its competitors. This information will be compared to each other to benefit the condominium market. Noble’s strategy was to emphasize on a location near the BTS station. From this study, indicators used came from the information on other companies’ condominium projects: location, inside a 2-kilometer radius from Ploenchit, Ratchada, and Phrom Phong, room size, number of buildings and floors, number of units, room type, room selling price, and selling price per square metre. This was done to monitor the marketing movement of Noble Development Public Co.Ltd. and its competitors to apply to other organizations. It was found that Noble’s single bedroom in Ploenchit, Ratchada, and Phrom Phong was appropriately priced, when the location and room size was considered. This factor affects the decision-making process of consumers and investors, both Thai and foreign.

Keywords: Marketing strategies, Marketing communication tools, Condominium.


การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์ |  Learning Property Marketing Strategies of Noble Development Public Co.Ltd. in Ploen Chit, Ratchada, and Phrom Phong areas

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 250
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code