การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม

Last modified: August 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม
Satisfaction Survey of the Makro Mobile Application for Customers Who Access Services at Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐธยาน์  เกิดมาก
Miss Nattaya Kerdmark
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tuntrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐธยาน์  เกิดมาก. (2561). การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง“การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น(App Makro)”ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้บริการ การใช้แอพพลิเคชั่น(App Makro) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ในแม็คโคร สาขาเพชรเกษม และเพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (App Makro) สำหรับการเข้าใช้บริการแอพพลิเคชั่นให้มากขึ้น

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมานโดยใช้แบบสอบถามในการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม และจัดเลี้ยง (Horace) เป็นเพศหญิง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มากที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ภาพรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และเห็นด้วย ได้แก่ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, แอพพลิเคชั่น, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม


Abstract

This research titled “Satisfaction Survey of the Makro Mobile Application for Customers Who Access Services at Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch” aimed to understand services through the Makro Mobile application in Makro, Phet Kasem Branch and to help the company develop and improve the Makro Mobile application by using findings from this study to gain more accesses to the application.

This quantitative study used a questionnaire to collect data and applied descriptive statistics including frequency, percentage, average and standard deviation, and inferential statistics for data analysis. A majority of respondents were customers in restaurants, hotels and catering businesses, were female, and had a monthly income between 20,001-40,000 Baht.

Overall, respondents who accessed services at Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch highly agreed on the price factor, and agreed on production, process and promotion factors.

Keywords: Satisfaction, Application, Siam Makro Public Company Phet Kasem Branch.


การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม | Satisfaction Survey of the Makro Mobile Application for Customers Who Access Services at Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 967
Previous: การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส
Next: *Pending บรรณานุกรม การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อและปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code