ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ

Last modified: June 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ
Sink Cleaner from Coffee Grounds
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกาญจนา กระดานลาด, นางสาวศิริลักษณ์ สุภาพ
Miss Kanchana  Kradanlad, Miss Siriluck  Supap
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/Citation

กาญจนา กระดานลาด และ ศิริลักษณ์ สุภาพ. (2562). ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ เพื่อใช้การขจัดคราบไขมันและดับกลิ่น และเพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาขจัดคราบซิงค์ล้างจาน ซึ่งในแต่ละวันมีการทิ้งกากกาแฟเป็นจำนวนมากภายในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และยังพบว่ามีปัญหาเรื่องคราบไขมันในซิงค์ล้างจาน ทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ คณะผู้จัดทำจึงได้ริเริ่มการทำก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ และพัฒนากากกาแฟให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ

จากที่ได้ทำการทดลองทำผลิตภัณฑ์ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ คณะผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงแรม เป็นจำนวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษา พบว่า จากการประเมินแบบสอบถามพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน และแผนกครัว มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ S.D เท่ากับ 0.33 ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านการขจัดคราบไขมันของก้อนทำความสะอาด รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านการดับกลิ่นของก้อนทำความสะอาด ความพึงพอใจในด้านสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน ตามลำดับ  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าโครงงานก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: กากกาแฟ, ขจัดคราบไขมัน, ทำความสะอาด


Abstract

This project was conducted to study the production of ‘Sink Cleaning from Coffee Grounds’ for greasy stains and odor removal, to utilize waste material (upcycling) as well as reduce in the cost of purchasing kitchen sink cleaning liquid. Each day, a lot of coffee grounds from the food and beverage department are disposed of. Apart from that, there were problems with grease stains in the kitchen sink, which caused an unpleasant odor. The organizing team initiated the production of ‘Sink Cleaning from Coffee Grounds’ to eliminate odors and clean the greasy surface.
From the experiment, the organizing team initiated a survey by doing a satisfaction questionnaire from a sample of 30 hotel staff, in order to acquire the results of the project.
The study found that the food and beverage department, housekeeping and kitchen department were satisfied the most with an average value of 4.78; S.D equals 0.33, which was the satisfaction with the degreasing of the cleaning bar, followed by the deodorizing satisfaction of the cleaning bar, satisfaction on environmentally-friendliness and satisfaction on cost reduction, respectively. Therefore, it showed that the ‘Sink Cleaning from Coffee Grounds’ project was at a highest level of satisfaction.

Keywords:  Coffee Grounds, Oil Stains, Cleaner.


ก้อนทำความสะอาดซิงค์ล้างจานจากกากกาแฟ | Sink Cleaner from Coffee Grounds

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1064
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print