การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App

Last modified: November 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App
Developing Customer Product Return System Using the Power App Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์
Mr. Thanapot Tantisukumarn, 6105100007
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์. (2563). การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tantisukumarn T. (2020). Developing customer product return system using the power app program. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงานที่บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)จำกัด ได้เล็งถึงปัญหา คือ ขั้นตอนการทำงานในระบบแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน บริษัทนั้นยังขาดระบบการคืนสินค้าของลูกค้าอยู่ จึงทำให้ตัวระบบนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบและลูกค้านั้นคืนสินค้าได้ลำบากทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทางผู้บริหารจึงมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้า ซึ่งทำงานบนโทรศัพท์มือถือโดยสามารถส่งคืนสินค้าของทางบริษัท ดูรายงานรายละเอียดข้อมูล กรอกข้อมูลได้และสามารถออกรายงานรายละเอียดข้อมูลได้ผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขององค์กร ระบบใหม่นี้ลดปัญหาความล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน และลดความผิดพลาดในการคืนสินค้าของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Apps 2016 ออกแบบหน้าจอ ใช้ Microsoft SharePoint 2019 ในการเก็บข้อมูล และใช้ Microsoft Power Automate 2016 ช่วยในการสร้างเงื่อนไขกระบวนการให้สามารถส่งอีเมล์ได้

คำสำคัญ: กระแสงาน, การพัฒนา, ระบบคืนสินค้า


Abstract

The cooperative student worked at Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd. and foresaw a problem in the work process of the current application system, the company was lacking a product return system. The system was not perfect and customers had difficulty returning products which caused delays in operations. The management assigned the student to develop a new application as a system for returning customers’ products through the mobile application. The program facilitated to cater detailed reports, provide filled-in reports issued through email to meet the needs of the organization. The new system reduced delays, incomplete information, and customer return errors. Microsoft Power Apps 2016 was used to design the screen, Microsoft SharePoint 2019 was used to store data and Microsoft Power Automate 2016 was used to help create process conditions for emails to be sent.

Keywords:  Development, Return System , Workflow.


  การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App | Developing Customer Product Return System Using the Power App Program

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2472
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print