การเป็นผู้ช่วยช่างภาพและกราฟิกของบริษัทเท็พพ์กรุ๊ป

Last modified: December 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเป็นผู้ช่วยช่างภาพและกราฟิกของบริษัทเท็พพ์กรุ๊ป
Photographer Assistant and Graphic Design of TEPP Group
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปาราเมศ วงศ์วัชรัตน์
Mr. Paramad Wongwatcharat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ปาราเมศ วงศ์วัชรัตน์. (2563). การเป็น ผู้ช่วยช่างภาพ และ กราฟิก ของบริษัทเท็พพ์กรุ๊ป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wongwatcharat P. (2020). Photographer assistant and graphic design of TEPP Group. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการเป็น ผู้ช่วยช่างภาพ และ กราฟิก ของบริษัท เท็พพ์ กรุ๊ป มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพและกราฟิก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นผลิต และ 3) ขั้นหลังการผลิต 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รู้กระบวนการในการทำงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพ และ กราฟิก และเทคนิคในการทำงานที่สามารถนำมาใช้ในการทำงาน ในทุกขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นเตรียมการจัดอุปกรณ์ เป็นส่วนของการถ่ายภาพสินค้าและกระบวนการตัดต่อภาพพื้นหลังที่ใช้ เทคนิคการทำงานของโปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป ทำให้การสหกิจนี้ได้รู้ถึงเทคนิคในการทำงานที่สามารถนำเอามาใช้ในการทำงานได้ 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์นี้นอกจากจะได้พัฒนา ทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพและกราฟิก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ผู้ช่วยช่างภาพ, กราฟิก, ตัดต่อภาพ


Abstract

The objective of the cooperative education report was to know the process of working in the position of Photographer Assistant and Graphic Design, Which consisted of 3 main steps: 1) Pre- production; 2) Production; and 3) Post-production.

From Cooperative Education the intern learned the process of working in the position of Photographer Assistant and Graphic Design and understood the techniques that can be used in every step of the work. The preparation stage to the arrangement was equipment is part of product photography and the process of editing background images that were used in the work of Adobe Photoshop. This mades understanding the techniques of work that can be used in the future.

During the cooperative education over 16 weeks, not only to developed professional skills, but also develop workplace competencies and integrated academic knowledge into the work of Photographer Assistant and Graphic Design. All was preparation before entering the world of professional work in the future.

Keywords: Photographer Assistant, Graphic Design, Editor.


การเป็น ผู้ช่วยช่างภาพ และ กราฟิก ของบริษัทเท็พพ์กรุ๊ป Photographer Assistant and Graphic Design of TEPP Group  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 77
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code