ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Last modified: February 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด
Factors Affecting Purchasing Behavior of Crispy Banana in Consumers in Roi ET Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกรรณิการ์ ไชยประทุม
Miss Kannika Chaipartoom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Organization
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

กรรณิการ์ ไชยประทุม. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเต็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 400 ตัวอย่างทำการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้ต่อเดือน 40,000-60,000 บาทปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเต็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ ด้านราคาด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเต็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ: ปัจจัย, พฤติกรรมการซื้อ, กล้วยกรอบเค็ม


Abstract

In this research, the objectives were 1) to study the personal factors affecting purchasing behavior of consumers’ of Laser Toast salty crispy banana in Roi ET Province; and   2) to study the marketing mix factors influencing purchasing behavior of consumers’ of Laser Toast salty crispy banana in Roi ET Province. The sample group of this research was 400 consumers who bought Laser Toast salty crispy banana in Roi ET Province. The sampling was purposive sampling. A questionnaire was used as a tool for collecting data. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage, means and standard deviation. The statistics used for hypothesis testing was multiple regression analysis.

The research results found that most of the sample were female, aged between 21-30 years old, completed Bachelor degree and income between 40,000-60,000 Baht, Factors affecting purchasing behavior of consumers’ of Laser Toast salty crispy banana in Roi ET Province by overall was at a high level. When separated, it was found that the high level was promotion, the followed by price, product and place. The hypothesis testing found that personal factors and marketing mix factors related to purchasing behavior of consumers’ of Laser Toast salty crispy banana in Roi ET Province.

Keyword: Laser Toast Salty Crispy Banana, Roi ET, Purchasing Behavior.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด | Factors Affecting Purchasing Behavior of Crispy Banana in Consumers in Roi ET Province

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 720
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code