สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
Visiting 5 of Myanmar’s Sacred Places
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณิชา  ม่วงทอง
Miss Nicha Muongthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร   จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณิชา  ม่วงทอง. (2560). สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ควอลิตี้ เอกซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร พร้อมทั้งนำเสนอบริการใหม่ๆโดยมุ่งเน้นการบริการที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุ้มค่างบประมาณจากที่เคยสัมผัสโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการของทางเรา ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่ผู้จัดทำได้พบคือลูกค้าต้องการตัวเลือกใหม่ๆที่เดินทางโดยเครื่องบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้จัดทำจึงได้ทำการคิดค้นโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นประเทศพม่า 2) เพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางย่างกุ้ง จากการศึกษาทำให้ผู้จัดทำได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ของฝากของพม่าตลอดจนศึกษาวิธีการและรายละเอียดในการจัดทำโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวจนเกิดโปรแกรมนำเที่ยว “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่านมัสการ 5 มหาบูชาสถาน”  เดินทาง1วัน ในราคา 8,999 บาท ซึ่งลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของพม่า เช่น ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-มหาวชิยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อตเป็นต้นทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวจะมีการจัดวางจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.qetour.com/, Facebook Fan page และ Line @ ของบริษัท เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจที่จะเดินทางและใช้บริการของทางบริษัท ควอลิตี้ เอกเพรส จำกัด

คำสำคัญ: พม่า, โปรแกรมทัวร์


Abstract

Quality Express Co. Ltd. is a full-service travel agency which aims to offer affordable service prices and the highest satisfaction for travelers. According to the increasing demand of new plane traveling destinations during the New Year festival, the author wished to make a new tourist program which purposed to: 1) study the tourist routes in Burma; 2) make tourist programs in Rangoon. After studying and gathering information about interesting tourist attractions, restaurants and souvenirs in Burma. The author, then, created a new traveling one-day trip program named ‘Visiting 5 of Myanmar’s Sacred Places’. The program costs 8,999 Thai Baht. With this price, the customers would able to visit many places, such as Yangon – Reclining Buddha (Chedi) – Maha Chishi Pagoda – Shwedagon Pagoda – Bote Town (The Goddess) – The Lord Buddha and Scottish Market. The program would soon available through the company’s website: www.qetour.com. The customers who are interested in this program could also contact through the Facebook fan page or the Line ID of Quality Express Company Limited.

Keywords:  Myanmar’s, Tour Program.


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพม่า นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน | Visiting 5 of Myanmar’s Sacred Places

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 86
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code