Tags: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3/2559

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3/2559 International Business Management 3/2016

การจัดทำเอกสารส่งออก

ขั้นตอนและวิธีการจัดการกับการส่งออกอุปกรณ์แปรรูปครบวงจร

ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด

การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสินค้าจากวัตถุดิบนำเข้าบริษัท ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จำกัด

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

การนำเข้าจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและขั้นตอนการจัดจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ

ขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังผู้นำเข้า

การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น

เอกสารเพื่อการส่งออกแบบ Re-Export

คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์