Tags: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์
ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2564). ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 348-351). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วีรภัทร รัตนกสิณ. (2562). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินสภาพอุปกรณ์บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น

อภิสรา แสงขำ. (2563). การประเมินสภาพอุปกรณ์บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมพีไอ

ชนะชัย คะณะวาปี. (2562). การศึกษาการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมพีไอ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

นัฐพงษ์ เจริญผล. (2561). การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล. (2562). การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

กิตติ ชุติวิทูรชัย, สราวุธ พุทธิมิตร และ สถาพร แซ่ว้าง. (2561). การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า GN-07). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี

ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2562). การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 89-100). นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่

ชื่อโครงงาน: Project Title: การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ Charge and discharge testing of lead-acid battery for its performance evaluation ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด Ms. Yaowaluk   Sitkhunthod อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:

การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด Design and installation of On-Grid Solar Cell System ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวกชพรรณ สาครจิตร์, นายชนาธิป ปานผอบ Ms. Kotchaphan Sakonjit, Mr. Chanathip  Panpha-ob อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริด Design and installation of off-grid solar cell system ชื่อนักศึกษา: Author: นายเมธานันท์ อมรพิพัฒนานนท์, นางสาวอมรรัตน์ พินิจเวชการ Mr. Methanan Amornpipattananon, Ms. Amonrat Pinitwatchakarn อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) Design and construction of automatic radiator leak testing machine controlled by PLC ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวชนิตา  เพ็ชรหิน Ms. Chanita Phethin อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า

ชื่อโครงงาน: Project Title: อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า Equipments and installation of power distribution system ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาว ฉัตรทิพย์ ชูแก้ว Ms. Chattip Chookaew อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: