Tags: วิศวกรรมไฟฟ้า 2563
การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

สุวิทย์ วิชาอ่อน และกิตติธัช สาสนะ. (2563). การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

สุริยะ เที่ยงแท้, เจษฎา ภักดี. (2563). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อรรถพล จันยอย และภาสกร สีดา. (2563). การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม

ธันยธร  เสภู่. (2563). การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางของการไฟฟ้านครหลวง

ธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง. (2563). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางของการไฟฟ้านครหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด 30 kW ณ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหนองประดู่

พิชิต ยิ่งเรงเริง และภูริญ  เงาเพ็ชร. (2563). การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด 30 kW ณ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหนองประดู่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ชื่อโครงงาน: Project Title: มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย Construction Standards for Distribution Systems ชื่อนักศึกษา: Author: นายเนติธร บัวรอด, นายสมรรถชัย  เขียวดารา      Mr. Netithorn Buarod, Mr. Samattachai Khiewdara อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: อาจารย์สุทธิเกียรติ ชลลาภ Mr. Suthikeart Chollalarp ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: 3/2563

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี)

ณัฐนนท์ เรือนแก้ว, วีรพล ชูชอบ และจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร. (2563). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่

นุห ภู่เงิน และเพ็ญพร พรมโนภาส. (2563). การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์

ภาณุพงษ์ เริงพจน์. (2563). การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

ปภาณ หนูเชื้อเวียง. (2563). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตู้เอ็มดีบีก่อนการส่งออก

ธนัตถ์ นิลมณี. (2563). การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตู้เอ็มดีบีก่อนการส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

ธนพล วินทะไชย และวงศธร กันหาเรียง. (2563). การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ธนัช สุทธาทันต์. (2563). ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

ธนกร ทรัพย์บุญมี และศุภัช อินทร์ศิริ. (2563). ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์

นครินทร์ ผางเมือง, & Soysuda Manivong. (2563). การตรวจสอบระบบควบคุมมอเตอร์แบบซอฟสตาร์ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร

อภิวิชญ์ โมกไธสง. (2563). การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งตู้บริภัณฑ์ประธาน

หทัยพร บัวภา และบุษกร ศรีจันทร์. (2563). การติดตั้งตู้บริภัณฑ์ประธาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบที่ต้องใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น

ธนายุต จรงค์หนู และสุวภัทร ปิ่นเกตุ. (2563). การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบที่ต้องใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

สุรชัย กลิ่นถนอม และชานน  อุ่นเรืองเกียรติ. (2563). การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

นิชา คำคูณ และพรพิทักษ์ มังกะโรทัย. (2563). การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รวิพล  ขำเมืองน้อย. (2563). การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.