Tags: Thesis
รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการภายในของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติเพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยีในประเทศไทย

คมกริช ไพฑูรย์. (2566). รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการภายในของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติเพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยีในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

นวศิลป์ อินทวงษ์. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

กมลมาศ ศิริสงค์. (2566). การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ

ปิยะพล ฉัตรสุริยาวงศ์. (2566). วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง

สุรพงศ์ คชพงศ์. (2565). การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์โดยใช้เหมืองกระบวนการ

ภูรินท์ ผสม. (2565). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์โดยใช้เหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ

ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม. (2565). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ประจิน พลังสันติกุล. (2564). การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.