Topics: M.Eng

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
Master of Engineering in Engineering Management

การจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุเสียซ้ำของการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

การศึกษาเพื่อลดปัญหาการติดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคาร

การปรับปรุงระบบทำความเย็นของการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

การพัฒนาระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจติดตามมิเตอร์ของการไฟฟ้า

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำนม โดยใช้ระบบ QCC

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กลวด

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

การประมาณเวลาในการบำรุงรักษาสะพานในสายทางหลวงชนบท

ระบบควบคุมการทำความเย็นด้วยอากาศผ่านเทคโนโลยีเว็บ

การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้ธุรกิจสปา

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

การพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศในสำนักงานก่อสร้าง

การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายเงินออนไลน์

การศึกษาการหยุดเสียของเครื่องฉีดพลาสติก

การวิเคราะห์การลงทุนการใช้ประโยชน์น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

การศึกษาเปรียบเทียบสัญญาบริการซ่อมบำรุงระบบลิฟท์ในอาคารสูง

การศึกษาการจัดการโครงการลดน้ำสูญเสียกรณีศึกษาพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

การศึกษาการบริหารจัดการระบบระบายน้ำ กรณีศึกษาการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกองบารุงรักษา การประปานครหลวง

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ