ระบบบัญชีซื้อสำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม

Last modified: October 18, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีซื้อสำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม
Purchase accounting system for industrial enterprise
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนาพร นิลศรี,นางสาววิภาดา วรรณขันธ์
Miss. Thanaporn Ninsri, Miss. Wipada Vannakhun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ มยุรี วงศ์จรัสเกษม
Mrs. Mayuree Wongjarastkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธนาพร นิลศรี, วิภาดา วรรณขันธ์, วีรดา เกษรนวล และ ระดาพร เกษรนวล. (2558). ระบบบัญชีซื้อสำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มหานครการบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการทำบัญชี งานบัญชี และภาษีอากร งานตรวจสอบบัญชี งานบุคคลและเงินเดือน และวางระบบบัญชี การเงินและภาษีอากร เป็นต้น ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นการดำเนินธุรกิจด้านบัญชี

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะผู้จัดทำได้พบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และทำให้การส่งเอกสารล่าช้า คณะผู้จัดทำจึงได้ยกตัวอย่างของ “ระบบบัญชีซื้อ สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม” ของบริษัท เอเบิ้ล เฮ้าแวร์ จำกัด เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารระบบบัญชีซื้อที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุของการส่งเอกสารมาให้กับทางบริษัทฯ แล้วนำมาบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งเอกสารล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นแบบ ภ.พ.30 ล่าช้า

เมื่อผู้จัดทำได้พบปัญหา มีแนวทางแก้ไขคือ ผู้ทำบัญชีจะต้องโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือก่อนที่จะทำการรับจ้างทำบัญชี ควรอธิบายหรือทำข้อตกลงให้กับทางลูกค้าได้ทราบถึงการส่งเอกสารมาให้กับทางสำนักงานบัญชีเพื่อจะได้ทำการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป Express และ ทำการสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายเพื่อความสะดวกต่อผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา

คำสำคัญ: วิธีการบันทึกบัญชีรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขายโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)


Abstract

Mahanakorn Accounting Company provides a wide-range of services such as accounting, bookkeeping, tax auditing, personnel compensation, salary system, managing accounting system, finance, tax and others. It was registered as a legal entity with Department of Business Development on February 15, 1995.

During the Cooperative Education, we found problem regarding business management with complicated procedures that is affecting the delay of documents. We gave sample of Cable Houseware Co.,Ltd.’s “Buying System for Industrial Company” which states the operational procedures and right buying system. We also needed to make an agreement on the registration of arriving document and recording them in the Express Program to solve the problems in the delayed documents and to avoid filling the form of PP30.

With regards to the stated problem, the solution was assigning accountants to call customers in advance to prepare their correct and complete tax invoices. For hiring the company to do bookkeeping, the company should explain to and make agreement with the customers to send all documents for recording in Express Program; and cover the tax reports for convenience of taxpayers and for the correct and on schedule payment of tax.

Keywords: Buying report recording procedure, tax report using Express Program, filling Value Added Tax (PP 30).


ระบบบัญชีซื้อสำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม / Purchase accounting System for industrial enterprise

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 185
Previous: การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop
Next: แนวทางการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้างในระบบ SAP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code