ระบบบัญชีลูกหนี้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีลูกหนี้
Account Receivables System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ทักษ์ดนัย สมเด็จสกุล, นาย ภาสพงศ์ มงคลวิเชียร
Mr. Takdanai Somdetsakul, Mr. Pasapong Mongkonwichian
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ทักษ์ดนัย สมเด็จสกุล และ ภาสพงศ์ มงคลวิเชียร. (2561). ระบบบัญชีลูกหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอคเซคคิวทีฟบริการ การบัญชี เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษากับธุรกิจ เป็นบริษัทที่มีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการทำงาน  ที่สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานในบริษัทมีความง่ายขึ้น ในฐานะที่บริษัทปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางของธุรกิจในหลายประเภท ทำให้บริษัทมีความหลากหลายในการให้บริการ เช่น ด้านการตรวจสอบ ภาษี และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อถือได้มาใช้ในการให้บริการ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท เอคเซคคิวทีฟบริการ การบัญชี จำกัด โดยผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ด้านการรับชำระหรือด้านระบบบัญชีลูกหนี้ ซึ่งได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากพี่ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้จัดทำสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องเอกสาร การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี รวมถึงกรณีการรับรู้รายการลูกหนี้ที่แตกต่างกันไป โดยเป็นการทำงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Auto Flight

การปฏิบัติงานในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสในด้านการเสริมทักษะความรู้  การสร้างประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนลักษณะการทำงานจริงที่แตกต่างจากที่เรียนมา เนื่องจากการสหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนที่ใช้ในการทำงานจริง

คำสำคัญ: ระบบบัญชีลูกหนี้, การตรวจสอบบัญชี, ภาษี


Abstract

Executive Accounting Services CO. LTD. is a service in respect to account auditing, accounting and taxing, including business consulting with professional and high experienced teams to enable and support  work processes in companies easier. The company operates accounting with knowledge of concepts in a  variety of businesses, and offer a variety of service, such as account and tax auditing, business consulting, including taking modern and reliable technology to apply with our services.

For this cooperative operation, we were an apprentice from 13th May 2019 to 30th August 2019 at Executive Accounting Services CO. LTD. where we were assigned to account receivables or account receivables system under the care and suggestions of senior consultants. We could learn and understand the content very well, especially in the part of documentary, particular analysis, accounting records, including distinguishing account receivables differences by operating through ready-made program AUTO FLIGHT.

The operation period was 16 weeks, and enabled us to enhance more skills, knowledge and work experiences, including the characteristics of actual work early due to this cooperation, we also could learn the work process on the basis of the actual work.

Keywords: Account Receivables System, Auditing, tax.


ระบบบัญชีลูกหนี้ / Account Receivables System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 314
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code