การสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่า ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

Last modified: November 23, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่า ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
Confidence Levels for Car Rental Services of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดวงมณี  วรรอรณ์
Ms. Dwangmaniee  Wallaomg
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Ms. Suphatra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ดวงมณี  วรรอรณ์. (2563). การสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่า ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wallaomg D Wallaomg. (2020). Confidence levels for car rental services of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการรถเช่าของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์บริการรถเช่าผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการบริการรถเช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการใช้รางวัลและมาตรฐานการรับรองถึงคุณภาพในการบริการและความปลอดภัยของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ทางผู้จัดทำได้จัดทำสื่อการสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่าผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ E-Book และได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คเช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส VIP ของบริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

พบว่ามียอดผู้ติดตามเพจและกดถูกใจเพจเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรก โดยยอดจำนวนผู้ที่กดถูกใจเพจเพิ่มขึ้นจำนวน 28 คน ยอดผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นจำนวน 30 คน จากข้อมูลเชิงลึกของโพตส์ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน มียอดจำนวนการเข้าถึง 215 คน และจำนวนของการมีส่วนร่วม 31 คน ผู้จัดทำได้ทำแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างแน่นอน (Structured Interviews) ผ่านช่องทาง Google form โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์จำนวน 12 คน โดยกำหนดขอบเขตด้านประชากร คือ บุคคลที่เคยใช้บริการและบุคคลที่ไม่เคยใช้บริการรถเช่าของบริษัท พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสื่อการสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่าผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ E-Book โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ผลสรุปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: ความเชื่อมั่น, บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด, สื่อ E-Book


Abstract

The objectives of this project were: 1) to create PR media for car rental services via electronic media in type of e-book for Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.; and 2) to create confidence in car rental service during the Coronavirus pandemic situation by using rewards and standard for acceptance of service quality to increase and safety of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. The intern created media to increase confidence in car rental service for the Facebook page “VIP Van Rent, VIP Bus Rent of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd.”

The results showed an increase if followers and likes’28 people liked this page and increased to 30 followers from a post that was online in 1 month. 215 people accessed this page, and 31 people were engaged. The student performed structured interviews via Google Form’ by using 12 people as sample group for interview. The scope of population were people who never previously use car rental service of the company. Most respondents were satisfied on creating confidence in car rental service via the e-book at the most level with a mean, 4.72. The conclusion was in accordance with objectives set.

Keywords:  Confidence, Sawasdee Travel Group & Transport Co.Ltd. , E-Book.


การสร้างความเชื่อมั่นในบริการรถเช่า ของ บริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด | Confidence Levels for Car Rental Services of Sawasdee Travel Group and Transport Co. Ltd

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 88
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code