การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพื่อบริหารจัดการสำนักงานของ บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพื่อบริหารจัดการสำนักงานของ บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด
Using a PBX System on a Mobile Phone to Managed the Office of Ask Discovery Tailandia Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณพชร ทัศนธารากร
Mr. Napachara  Tassanatharakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Miss Pattaraphon  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ณพชร ทัศนธารากร. (2563). การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพื่อบริหารจัดการสำนักงานของ บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tassanatharakorn N. (2020). Using a PBX system on a mobile phone to managed the office of Ask Discovery Tailandia Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่อง การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพื่อบริหารจัดการสำนักงานของบริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวกและตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบ Work fome home ของบริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือให้ง่ายต่อการใช้งานอีกทั้งยังสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อได้ดำเนินการจัดทำระบบ PBX สำหรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้แอพพลิเคชัน dtac one call ในการช่วยเปลี่ยนจากมือถือธรรมดาเป็นเสมือน ตู้ PBX อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยในระยะเวลา  31 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ติดต่อทั้งหมด 11 เบอร์ 9 วันจาก 31 วัน โดยวันละ 1-2 เบอร์โทรศัพท์ และต้องการติดต่อเพื่อจองที่พัก ในระยะเวลา  31 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ติดต่อทั้งหมด 7 คน ผู้ที่จองจำนวน 2 คน และจะเข้าพักจริงทั้งหมด 4 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ทำให้บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: ระบบ PBX, โทรศัพท์มือถือ, สำนักงาน


Abstract

Cooperative project preparation of Using a PBX system on a mobile phone to managed the office of Ask Discovery Tailandia Co., Ltd. with the goal of increasing work efficiency to be convenient and meet the needs of working in the form of Ask Discovery Tailandia Co., Ltd.’s Work fome home via mobile phone channels to make it easier to use and able to work anywhere, anytime.

When a PBX system is set up for working on a mobile phone, the dtac one call application is used to facilitate transition from a regular phone to a virtual PBX cabinet, which is also more efficient. Over the course of 31 days, There are 11 contact numbers available between May 1 and May 31, 2021, for 9 of the 31 days. per day, with 1-2 phone numbers and would like to contact to book accommodation in the 31-day period between May 1 and May 31, 2021, with a total of 7 contacts, 2 bookings, and 4 guests staying in August 2021, making the company Ask Discovery Tailandia Co., Ltd. more efficient. fulfills the intended function

Keywords:  PBX System, Mobile phone, Office.


การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพื่อบริหารจัดการสำนักงานของ บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอรี่ ไตแลนเดีย จำกัด | Using a PBX System on a Mobile Phone to Managed the Office of Ask Discovery Tailandia Co., Ltd

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 83
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code