ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code
Encoding Mahannapharam temple through QR Code
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนภัส จันทร์คณาโชค
Mr. Napat  ChankanaChoke
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

นภัส จันทร์คณาโชค. (2563). ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code จัดทำผ่านสื่อออนไลน์คือ บาร์โค้ด 2 มิติ หรือ QR Code โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลของวัดมหรรณพารามวรวิหารให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและผู้พิการทางสายตา 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของวัดมหรรณพารามวรวิหารให้เป็นที่รู้จักผ่านทาง QR code 3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ข้อมูลของวัดมหรรณพารามวรวิหาร โดยผู้จัดทำได้สร้างคิวอาร์โค้ดซึ่งบรรจุข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของวัดและสถานที่สำคัญของวัด  มีทั้งหมด 9 สถานที่ 18 คิวอาร์โค้ดโดย แบ่งคิวอาร์โค้ดเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบไฟล์เสียงและรูปแบบไฟล์อ่าน โดยการติดตั้งคิวอาร์โค้ดภายใน วัดมหรรณพารามวรวิหาร และได้นำ QR Code ส่งให้พระสงฆ์ ผู้มาเยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ของส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้พิการทางสายตาได้ทดลองใช้ ซึ่งได้รับความเห็นตรงกันว่า เป็นความคิดที่ดี ทำให้สะดวกในการรับรู้ข้อมูลของวัด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ และเป็นข้อดีสำหรับผู้พิการทางสายตา เพราะว่าจะได้รับรู้ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ ผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: คิวอาร์โค้ด, วัดมหรรณพารามวรวิหาร, สิ่งอำนวยความสะดวก


Abstract

The objectives of this research was to encode Mahannapharam Worawihan Temple information along with some interesting cultural facts through the two-dimensional barcode of QR Code with the following objectives 1. In order to provide the accessibility for the visitors and the visually challenged people; 2. In order to introduce the information of Mahannapharam Worawihan Temple for better recognition and attract more travelers through QR Code; 3. to save the printing costs by using QR Code instead of a brochure.

The study was a qualitative research by in depth interview. The researcher had created a QR Codes, which consisted of historical information of the temple, as well as, interesting landmarks in 9 areas. The QR Codes were separated into audio files and readable files and placed in 18 locations across the temple. The sample used in this study were monks, visitors, the visually challenged, and the Tourism Division officers from Culture, Sports and Tourism Department. The findings indicated that the sample had more significant satisfaction of using QR code in learning the history, listening to some anecdotes, and making the experience of the visually challenged persons both easier and convenient to redirect them to the helpful information while saving printing costs.

Keywords: QR Code, Mahannapharam Worawihan Temple, Accessibility.


ถอดรหัส วัดมหรรณพาราม ผ่าน QR Code|Encoding Mahannapharam temple through QR Code

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 183
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code