พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

Last modified: November 29, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด
Consumers’ behaviors influencing children’s purchasing decisions of cool planet (thailand) co. ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชิตพล เทพวงศ์, นาย ณัฐกิตติ์ โชติระวีธนาศิริ
Mr.Chitpol  Tapwong, Mr.Nuttakit  Chotraweethanasiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tuntrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชิตพล เทพวงศ์ และ ณัฐกิตติ์ โชติระวีธนาศิริ. (2560). พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันดีในด้านธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก และวัยรุ่น โดยมีลวดลายที่เป็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ชื่อดังจากทั่วโลก โดยตลาดของบริษัทเป็น ณ ตอนนี้เป็นตลาดที่เน้นทิศทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบค้าส่ง มาอย่างยาวนานนับ 10ปี มีคุณภาพในการผลิตและตัวสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ แต่ทางบริษัทต้องการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยการ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่ต้องเก็บข้อมูลใหม่ๆจากผู้บริโภคนำมาปรับปรุงให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดการแข่งขันใหม่ จึงเป็นหน้าที่ของแผนกการตลาดที่ต้องดำเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามสถานที่ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงจุด แม่นยำ และสามารถนำมาใช้ได้จริง

คำสำคัญ: การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง, สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย


Abstract

Cool Planet (Thailand) Co., Ltd. is a famous company and well known in the field of clothing business for children and teenagers. The pattern is a cartoon copyright from around the world. The company is now a market oriented distribution in the form of wholesalers which has been around 10 years of operation. The quality of production and the standard and acceptable products. But the company wants to analyze the existing data and keep the new information from consumers to improve the business into the new competitive market. It is the responsibility of the marketing department to collect information to analyze the matter. Data were collected by structured interviews, and location of the target group to precisely report the results.

Keywords:  Structured interviews, locations of target groups.


พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด | Consumers’ behaviors influencing children’s purchasing decisions of cool planet (thailand) Co.LTD

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 223
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code