การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
Marketing Strategy Smile Container Industry Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วรัชยา   นิ่มนวล
Miss Warachaya Nimnuan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา   ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tontravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรัชยา  นิ่มนวล. (2560). การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการผลิตกล่องกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตกล่องได้ทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรร จึงมีลูกค้าในเครือเครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ อาหาร และกล่องไปรษณีย์ ที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก องค์กรจึงพัฒนาด้านการขนส่งและศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการบริการ องค์กรมีการนำเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาเพื่อให้การผลิตเกิดความผิดพลาดลดลงและช่วยลดของเสีย

คำสำคัญ:   อุตสาหกรรม, กลยุทธ์การตลาด, เทคโนโลยีด้านการผลิต


Abstract

Smile Container Industry Company Limited is a company that has a huge production of paper boxes. The company can produce any types of box patterns for customer selection. Therefore, the organization has products in various forms like electrical appliances, sanitary ware, food and postal boxes. The organization has developed transportation and studied the new marketing strategies to enhance customers’ confidence in services. They also invest in the new technology in order to reduce manufacturing errors and reduce waste.

Keywords: paper box , manufacturing , electrical appliances.


การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด | Marketing Strategy Smile Container Industry Co.,Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 494
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code