การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล

Last modified: October 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล
Data Backup on the Cloud with Remote Computer Control
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพรรษพล อนุกูลวัฒนา
Mr. Passapon Anukulwattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/Citation

พรรษพล อนุกูลวัฒนา. (2562). การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Anukulwattana P. (2019). Data backup on the cloud with remote computer control. (Cooperative Education). Bangkok: Business Administration.


บทคัดย่อ

บริษัท ฟังเจียเป่า (รุ่งแสงเหล็กไทย) จำกัด  เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์สแตนเลสทุกชนิด  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  ติดตามและบันทึกเช็ครับและเช็คสั่งจ่าย จากการทำงานที่ผ่านมาพบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน พนักงานบัญชีไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  ถ้าระบบคอมพิวเตอร์เกิดข้อผิดพลาด พนักงานไม่สามารถเปิดไฟล์งานล่าสุดและกู้คืนไฟล์ได้  ซึ่งพนักงานต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพการทำงานลดลง   และในปัจจุบันระบบสารสนเทศของบริษัทเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งอาจถูกโจมตีและภัยร้ายทางไซเบอร์ทั้ง Malware และ Ransomware ที่ทำลายและคุกคามข้อมูล

โครงงาน “การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล” จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล และป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด  โครงงานนี้ทำให้บริษัทมีข้อมูลบัญชีที่สมบูรณ์ใช้ในการทำงานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมหน่วยสำรองเก็บข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็วในการโอนย้ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปเครื่องใหม่ในอนาคต  ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การสำรองข้อมูลบัญชี, ระบบคลาวด์, การควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล


Abstract

Fung Chia Pao (Rung Saeng Lek Thai) Co., Ltd. operates a business of importing and distributing stainless steel, welding wire, and fence equipment. The researcher worked there and was assigned to prepare accounting documents. The company accountant did not back up the data to the storage. If the computer system had errors, employees cannot open the updated job file and recover the files needed to keep all information current and is a waste of time and productivity. This project was intended to back up accounts on the cloud with remote computer control in order to optimize backup, recovery and prevent the risk of data loss due to unexpected events. It also, provided relevant employees with accounting information effectively.

In terms of operation, this was a new issue that they did not implement in the office. From this project, the performance helped account information to be protected from unexpected events so relevant employees can work effectively. It was convenient and fast in transferring data to the computer and reduced the cost of preparing a backup unit. This allowed executives to access information at all times.

Keywords:  Data Backup, Cloud System, Remote Computer Control.


การสำรองข้อมูลบัญชีบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล |  Data Backup on the Cloud with Remote Computer Control

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม |Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22
Next: จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบเอกสารบัญชี