วงจรรายได้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วงจรรายได้
Increasing Skills of  CD Organizer Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐชนา   จันโอ
Ms. Natchana  Juno
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
Ms. Benjamas  Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/Citation

ณัฐชนา จันโอ. (2559). วงจรรายได้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Juno N. (2016). Increasing skills of  CD organizer software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท สยามเคมีเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียโดยดำเนินการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Pre-Treatment, Clarification Filter Clarification, ระบบ Reverse Osmosis Disinfection, Chemical Cooling และ Boiler, Polymer เคมีพื้นฐาน   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท สยามเคมีเทค จำกัด  ในตำแหน่งพนักงานบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวงจรรายได้ และบันทึกรายการทางธุรกิจด้วยไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล และเปลี่ยนมาบันทึกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซีดีออร์แกไนเซอร์  ก่อนหน้านี้ผู้จัดทำไม่มีทักษะการใช้โปรแกรมนี้มาก่อน จึงทำให้การทำงานล่าช้า และใช้เวลามาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซีดีออร์แกไนเซอร์ โดยทำการศึกษาขึ้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซีดีออร์แกไนเซอร์  โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้แกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมนี้ และเพิ่มทักษะการทำงาน มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: รายการทางธุรกิจ,  ทักษะ,  โปรแกรมสำเร็จรูปซีดี ออร์แกไนเซอร์


Abstract

Siam-Chemietech Co. Ltd. is a producer for water treatment through pre-treatment, softener filter clarification, reverse osmosis disinfection system, chemical cooling and boiler, polymer, basic chemical by teams that have more than 10 years experience. While attending the internship under the cooperative education program at the accounting department as an accountant, the author was assigned to be responsible for revenue systems and record business transactions with Microsoft Excel and switched records to CD Organizer software.  Previously, the author did not have the skills to use this software, which caused delays and was time consuming.

This project was designed to increase the skills of using CD Organizer software through studying the procedures of using CD Organizer software. This project allowed the author to gain knowledge and understanding on the procedures of this software and could increase performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  business transactions, skills, CD Organizer software.


วงจรรายได้ |  Increasing Skills of  CD Organizer Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 496
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code