จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy และตรวจสอบเอกสารบัญชี

Last modified: November 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบเอกสารบัญชี
Preparing Invoices with MAC-5 Legacy and Verifying Accounting Documents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกียรติศักดิ์ เตชไตรรัตน์
Mr. Kiattisak Techatrirat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/Citation

เกียรติศักดิ์ เตชไตรรัตน์. (2563). จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบเอกสารบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Techatrirat K. (2020). Preparing invoices with MAC-5 Legacy and verifying accounting documents. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University


บทคัดย่อ

     บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ดำเนินการผลิต จำหน่าย ส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “ตราช้างสามเศียร” และ “ERAWAN BRAND” (ตราเอราวัณ) ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารทางบัญชี รายการธุรกิจประจำเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย บันทึกรายการค้าทางธุรกิจตามเอกสารหลักฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี MAC-5 และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน

     โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้จัดทำเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน             โดยศึกษาลักษณะของเอกสารทางบัญชี ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี MAC-5 โครงการนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขัดทำบัญชี และสามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี, การบันทึกบัญชี, โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี MAC-5


Abstract

Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd. provides manufacturing, distributing, exporting, researching and developing rice products, under registered trademark “ERAWAN BRAND”.  While attending the internship under the cooperative education program at the accounting department,     the author was assigned to separate documents and monthly business transactions. Moreover,         the author was assigned to verify documents, prepare input and output tax reports, record business transactions as the documents of evidence with MAC-5 Accounting software, and arrange  documents for ease of use.

This project allowed the author gained knowledge and understanding on the procedures of using   MAC-5 accounting software,  procedures for the preparation of input  and output tax reports, and could increase performance skills.  This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  accounting documents, record, MAC-5 accounting software.


จัดทำใบกำกับสินค้าด้วยโปรแกรม MAC-5 Legacy  และตรวจสอบเอกสารบัญชี | Preparing Invoices with MAC-5 Legacy and Verifying Accounting Documents  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1013
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code