การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด
Organizing Private Tourism Program to Attract the Target Group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study]
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐิดา หน่อท้าว, นางสาว ขนิษฐา ดีประเสริฐศักดิ์
Miss Nuttida Northaw, Miss Kanitha Deepersertsak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิระมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐิดา หน่อท้าว และ ขนิษฐา ดีประเสริฐศักดิ์. (2560). การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว แบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้ นำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา มีบริการทางด้านแพ็คเกจทัวร์ รับจองห้องพัก ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน และบริการจัดทำวีซ่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มของคณะแพทย์ บริษัทยา ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ จึงได้ จัดทำโครงงานเรื่องการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มทัวร์แบบเป็นส่วนตัว ของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด และเพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการความสะดวกสบาย โครงงานนี้จึงได้พัฒนาแนวทางการเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับทางบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาโปรแกรมทัวร์ ให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และทันสมัยกับเทคโนโลยีมากขึ้น

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัว, การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย


Abstract

Brawn Travel Mart Co., Ltd. is a travel agency providing tourism services which include inbound and outbound tours, group tours, package tours, hotel booking,  restaurants, air tickets and visa applications. Most of the customers consist of physicians and pharmaceutical companies. Thus, the authors prepared the project titled “Organizing Private Tourism Program to Attract the Target Group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study].” The objectives of this project was to study behaviors and needs of customers who seek private group tours and to obtain private tour programs to increase new customer groups to the company.

The results showed that customers of Brawn Travel Mart Co., Ltd. mostly were those with high purchasing power and need comfort. In this project, guidelines were developed to increase the customer groups for the company by applying technology to develop tour programs to be more interesting, innovative, and modern.

Keywords:  Private Tourism, Increasing Target Groups.


การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด | Organizing Private Tourism Program to Attract the Target Group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study]

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 193
Previous: คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน
Next: การพัฒนา Pearl Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท เพิร์ล เวเคชั่น จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code