ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย

Last modified: March 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย
Factors Affecting the Decision to Buy Second Hand Clothes on Facebook in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววารุณี ปุผาโล
Miss Warunee Puphalo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

วารุณี ปุผาโล. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ จำนวน 400 ตัวอย่าง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่     ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทำการทดสอบสมมติฐาน t-test / One Way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก คือ กางเกงมากที่สุด โดยมีความถี่ในการซื้อสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งต่ำกว่า 500 บาท ช่วงเวลาในการซื้อในเวลา 15.01 – 18.00 น. โดยซื้อในวันพฤหัสบดีมากที่สุด และใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ในการซื้อมากที่สุด ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, เฟซบุ๊ก, เสื้อผ้ามือสอง, การตัดสินใจซื้อ


Abstract

This study aimed to examine buying behavior and 4P marketing mix and decision to buy second-hand clothes on Facebook, in the form of survey research. This study used a survey as a tool for information collection from 400 sampled persons residing in Thailand, that have bought second-hand clothes on Facebook. Statistics used in this study were percentage, mean, and standard deviation. T-test / One Way ANOVA and Pearson Correlation were used to test the hypothesis. This study found that most consumers will buy trousers on Facebook, with frequency of 3-4 times a week, and less than 500 Baht per one purchase. Most consumers buy products on Thursday and the most-used device was a smartphone. Hypothesis test showed that differences in gender, age, education, profession and income did not effect the decision to buy second-hand clothes on Facebook. It was found that the 4P marketing mix like Product, Price and Place had relationship with the decision to buy second-hand clothes on Facebook with statistical significance of 0.05.

Keyword: Marketing mix, Facebook, Second-hand clothes, buying behavior.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย| Factors Affecting the Decision to Buy Second Hand Clothes on Facebook in Thailand

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1974
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code