ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

Last modified: April 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing the Motivation for Change Job of Medical Staff: A Case Study of a Private Hospital in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุจิตตรา บวรสิทธิพงศ์
Miss Sujittra Bawornsitthipong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

สุจิตตรา บวรสิทธิพงศ์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำนวน 200 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ทั้งเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มากที่สุด คือ ความพึงพอในงานด้านผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานด้านองค์กร และความพึงพอใจในงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

ดังนั้นทางองค์กร โรงพยาบาลเอกชนควรให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้นำที่ดี พร้อมช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรในทีมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความภักดีต่อองค์กร และสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป

คำสำคัญ: การเปลี่ยนงาน, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์, แรงจูงใจในการทำงาน, โรงพยาบาลเอกชน


Abstract

The objective of this research was to study the factors motivating job changes among medical staff. This research was based on a case study of a private hospital in Bangkok. A questionnaire was used as a means for data collation. The time period for data collection was from November – December 2020. The sample of this research consisted of 200 Medical Staff. The research found that personal factors such as gender, age, marital status, education level, working experience and average monthly income does not influence a motivation for job change, but job satisfaction, job description, supervisor relationships with colleagues do. The most influential factor that motivates job change among medical staff was the satisfaction towards supervisors, followed by satisfaction towards organization and job satisfaction in relation to co- workers.

Therefore, organizations like private hospitals should focus on the development of supervisors’ potential to be good leaders and be ready to assist and advise personnel in the team. This would lead them to work efficiently and create loyalty in the organization. This research can be a guideline for human resource management and help to maintain quality employees to work with the organization long term.

Keyword: Job Change, Medical Staff, Job Motivation, Private Hospital.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | Factors Influencing the Motivation for Change Job of Medical Staff: A Case Study of a Private Hospital in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 937
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code