Tags: NIACIMS 2# 2020

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว

ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับต่อราคาบัตรชมภาพยนตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย

Special Agricultural Products of Shanxi Lecuntao Company Research on E-commerce Marketing Strategy

Research on the Implementation Effect of Financial Strategy in The Transformation of Shanxi Coking Co., Ltd

Research on the Influencing Factors of Organizational Culture on Turnover Intention – A Case Study of Samsung China Group

Research on Employee Loyalty Issues and Influencing Factors in Private Enterprises – A Case Study of Shengyuan Communication

Inbound Tourism–A Case Study of Bangkok