ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
Factors Influencing Coffee Purchase Decisions at Starbucks Coffee Shop in Nakhonpathom Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว รมย์นลิน โรจน์ธำรงค์
Miss Romnarin Rojthomrong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

รมย์นลิน โรจน์ธำรงค์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 ตัวอย่าง เป็นผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA) และการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการนำเสนอทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์


Abstract

This research aimed: 1) to study the personal factors that affected the coffee purchase decisions at Starbucks Coffee Shop; and 2) to study service marketing mix factors (7P’s product, price, place, promotion, people, process, physical evidence) that influenced the coffee purchase decisions at Starbucks coffee shop. The sample size of the research was comprised of 400 respondents who were consumers in Nakhonpathom province and have purchased coffee at Starbucks coffee shop. The research tool was an online questionnaire. This study used frequency distribution, standard deviation in percent values, Independent T-Test Sample analysis, analysis of variance (One-Way ANOVA), and the Multiple Regression Analysis was utilized to test the hypothesis. The results of the study concluded: 1) personal factors such as differences in education, occupation and income of consumers in Nakhonpathom province affected coffee purchase decisions at Starbucks coffee shop with statistical significance at the level of 0.05, and 2) that service marketing mix factors such as product, promotion, and physical evidence influence coffee purchase decisions at Starbucks coffee shop with statistical significance at the level of 0.05 as well.

Keyword: service marketing mix, coffee purchase decisions, Starbuck coffee shop.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม | Factors Influencing Coffee Purchase Decisions at Starbucks Coffee Shop in Nakhonpathom Province

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1448
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code