ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค
Factors Influencing Consumer Satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ภาวินี กุลเจริญ
Miss Phawinee Kuljaroen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ภาวินี กุลเจริญ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารยาโยอิ สาขา ซีคอนบางแค การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่เคยบริโภคอาหารในร้านอาหาร ยาโยอิ สาขาซีคอนบางแค โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Multiple Regression Analysis สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแคที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ปัจจัยด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแคที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจในการบริโภค


Abstract

The objectives of this research were: (1) to study service marketing mix factors that influenced consumer satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae branch; and (2) to study service quality factors that influenced consumer satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae branch. The sample size in the research was comprised of 400 respondents who were consumers who have eaten food at Yayoi Seacon Bangkae branch through a closed-ended questionnaire survey. In addition, data were statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics methods on multiple regressions were used to test hypotheses in the study. The results of the study concluded: (1) service marketing mix factors such as differences in product, physical evidence and presentation, process, people and price influence on consumer satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae branch at a significance level of 0.05; (2) service quality factors such as empathy, response and tangibility influence consumer satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae branch at a significance level of 0.05.

Keyword: Service marketing mix factors, Service quality factors, Consumer satisfaction, Yayoi Seacon Bangkae Branch.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค ร้านยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค | Factors Influencing Consumer Satisfaction with Yayoi Seacon Bangkae Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1314
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code