ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Customer Decision Selecting The Pizza Company at Seacon Bangkae In Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปราโมทย์ อุ่มเจริญ
Mr. Pramot Umcharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ปราโมทย์ อุ่มเจริญ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา(1). เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้า ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร (2). เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานครการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test ( One Way ANOVA)  และ ใช้ Multiple Regression Analysis สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพล การตัดสินใจใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, เดอะ พิซซ่า คอมปะนี


Abstract

The purposes of this study were (1) to investigate personal factors influencing consumers decision selecting the Pizza Company at Seacon Bangkae in Bangkok, and (2) to study service marketing factors influencing  consumers decision on selecting the Pizza Company at Seacon Bangkae in Bangkok . The population consisted of people living in Bangkok and was 400 individuals. A closed-ended questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed using statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results of this study could be summarized as follows: (1) the respondents with different gender, age, educational level and occupation had different decision for using the service of The Pizza Company at Seacon Bangkae in Bangkok with a statistical significance level of 0.05 ; (2) different service marketing mix factors, including promotion, people, physical evidence, and process differently influenced consumers’ decision selecting The Pizza Company at Seacon Bangkae in Bangkok with a statistical significance level of 0.05

Keyword: Marketing mix, Decision making, The Pizza Company.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเดอะพิซซ่าคอมปะนีที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร | Factors Influencing Customer Decision Selecting The Pizza Company at Seacon Bangkae In Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 792
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code