ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay) ในกรุงเทพมหานคร

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay) ในกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Decision on Using Rabbit LINE Pay in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปิยธิดา กัลยา
Miss Piyatida Kanlaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ปิยธิดา กัลยา. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay) ในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ (2.) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจในการใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์


Abstract

This research studied the use of business lines that are influenced by marketing mix factors. The purpose of this study was to study the factors of technology acceptance that affect the decision-making of using online payment services. The tool used to collect data was online questionnaires for 400 People. Data were analyzed by mean, frequency, percentage, standard deviation and multiple regression. The conclusion of this study is was: (1) for marketing mix of products, prices, places, promotions, different marketing strategies have significant influence on the decision-making of different service providers at 0.05; (2) The use efficiency of perception technology, users’ perception, users’ trust different risk perceptions have different effects on decision-making to use Rabbit LINE Pay varies significantly at the level 0.05 level.

Keyword: Marketing Mix, Rabbit LINE Pay, Technology Acceptance.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานแรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay) ในกรุงเทพมหานคร | Factors Influencing Decision on Using Rabbit LINE Pay in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 601
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code