ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง – วงเวียนใหญ่ (ปอ.84)

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง – วงเวียนใหญ่ (ปอ.84)
The Factors Influencing the Decision of Air-Conditioned Buses Service Users on the Route of Wat Rai Khing – Wongwian Yai (Por. 84)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระผานุต นนท์
Phanut Non
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

พระผานุต นนท์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง – วงเวียนใหญ่ (ปอ.84). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คือผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เส้นทางวัดไร่ขิง-วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า

(1) ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) แตกต่างกันยกเว้นผู้ใช้บริการที่มี รายได้ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84)ไม่แตกต่างกัน

(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง- วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ,รถโดยสารประจำทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง –วงเวียนใหญ่ (ปอ.84)


Abstract

This case study had two purposes: (1) To study the personal factors that influence the decision to use the air-conditioned buses on the route of Wat Rai Khing-Wongwian Yai (Por. 84). (2) To study the factors of service marketing mix that influence the decision to use the air-conditioned buses on the route of Wat Rai Khing-Wongwian Yai (Por. 84). The samples chosen were by random sampling, totaling 400 people. The tools used to collect data were the questionnaires and the statistics used for data analysis were percentage, mean, and a standard deviation. The results of the case study were summarized as follows: (1) Users of different sex, age, education level, and occupation; there were differences in the decision to use the air-conditioned buses on the route of Wat Rai Khing-Wongwian Yai (Por. 84). Except for users with different incomes; there were no differences in the decision to use the air-conditioned buses on the route of Wat Rai Khing – Wongwian Yai (Por. 84). (2) The factors of service marketing mix, the process factors, product factors, price factors, personnel factors, physical factors, and the distribution channel factors that influenced the decision of the air-conditioned buses users on the route of Wat Rai Khing – Wongwian Yai (Por.84). Except for the marketing promotion factors did not significantly influence the decision of the air-conditioned buses service users on the route of Wat Rai Khing – Wongwian Yai (Por. 84) with the significance at the level of 0.05.

Keywords: Marketing mix, Decision making, Air-conditioned buses, Wat Rai Khing – Wongwian Yai route (Por. 84).


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศเส้นทางวัดไร่ขิง – วงเวียนใหญ่ (ปอ.84) | The Factors Influencing the Decision of Air-Conditioned Buses Service Users on the Route of Wat Rai Khing – Wongwian Yai (Por. 84)

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 535
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code