ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing The Consumer’s Decision to Purchase an Iphone 11 at Central Rama III, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกมลกิจ คงเกียรติกุล
Mr. Kamonkit Khongkiattikul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

กมลกิจ คงเกียรติกุล. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) . เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู้บริโภคที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู้บริโภคที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test ( One Way ANOVA)  และ MAR  สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11


Abstract

This research aimed: (1) to study the personal factors affecting the decision making to purchase Iphone 11 at Central Rama III; (2) to study marketing mix factors affecting the decision making to purchase Iphone 11 at Central Rama III, Bangkok. The sample consisted of 400 randomly selected people living at Central Rama III, Bangkok. The tools used in this research were the questionnaire and the statistics based on the data analysis was average. This study used frequency distribution, standard deviation in percent values, T-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. The results of the study concluded that: (1) users with differences in sex, education, occupation and income were not different in decision making to purchase Iphone 11 at Central Rama III, Bangkok. (2) Marketing mix factors, product factors, price factors, place factors and promotion factors influence the decision making to purchase Iphone 11 at Central Rama III, Bangkok with a significance the level of 0.05.

Keyword: Marketing mix, decision, Iphone 11.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร | Factors Influencing The Consumer’s Decision to Purchase an Iphone 11 at Central Rama III, Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 877
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code