การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์
Green Tourism in Tambon Rawai Community
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชนาธิป ระนาฏศิลป์, นางสาวปิยนุช  มุ่งกั้นกลาง
Miss Chanathip Ranatsilp, Miss Piyanut Mungkanklang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร   จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชนาธิป ระนาฏศิลป์ และ ปิยนุช  มุ่งกั้นกลาง. (2560). การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันนั้นธุรกิจท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากการท่องเที่ยวนำรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมหาศาลแต่การท่องเที่ยวก็นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการท่องเที่ยวสีเขียวหรือการท่องเที่ยวแบบเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการศึกษาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียวผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมทำฝายห้วยชะลอน้ำ  2.จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ยิ้มละไม ทัวร์ เพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว กระจายรายได้คืนสู่คนในชุมชนทั้งนี้ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยทางผู้จัดทำจึงได้จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวการท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์

ผลจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาจึงทราบว่าความต้องการของลูกค้าที่ทางบริษัทต้องการคือการท่องเที่ยวสีเขียวและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมการนำเสนอเส้นทางใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัททั้งนี้ขณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าจึงได้แก้ไขปัญหาและทำให้ประทับใจและสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและมั่นใจในบริษัท ยิ้มละไม ทัวร์มากขึ้น

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวสีเขียว, กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR), ชุมชนตำบลราไวย์


Abstract

At present, the tourism business is considered very crucial to the country due to the fact it can generate a large amount of income to the country. However, tourism has also led to the emergence of many environmental problems as well. Therefore, the idea of green tourism or environmentally friendly tourism was launched. This study has the following objectives: 1. To study the forms of green tourism through corporate social responsibility activities (CSR activities) by building a dam in the community; 2. To organize a green tourism program in Tambon Rawai Community. The expected benefits were to increase sales volume to Yimlamai Tour Company, to enhance new tourism experience to tourists, to distribute income to people in the community, and to hold CSR activities as well. Therefore, the researchers had organized a green tourism program in Tambon Rawai Community.

The results found that in the recent years there are increasing needs of our customers required by the company. They were green tourism, CSR activities, and offering new routes to boost sales volume to the company. At any rate, the researchers were aware of the needs of customers so that we has solved the problem, impress customers and could encourage customers to be interested and trust in Yimlamai Tour Company.

Keywords:  Green tourism, corporate social responsibility activities (CSR activities), Tambon Rawai Community.


การท่องเที่ยวสีเขียวชุมชนตำบลราไวย์ | Green Tourism in Tambon Rawai Community

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 209
Previous: เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มดำกับเส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทัวเนีย เบลารุส )
Next: ไทยไลอ้อนแอร์อินโฟกราฟิก
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code