ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ

Last modified: November 7, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ
Metal Burn Stain Remover Cream
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชญานิน สมิตินนท์
Mr. Chayanin Samitinont
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ชญานิน สมิตินนท์. (2563). ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Samitinont C. (2020). Metal Burn Stain Remover Cream. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ  จัดทำขึ้นเพื่อลดต้นทุน น้ำยาทำความสะอาด อเนกประสงค์ ให้แก่แผนกครัว เนื่องจากในทุกๆเช้าต้องทำการต้มน้ำให้เดือดอยู่เสมอ จึงทำให้บริเวณก้นหม้อมักมีการไหม้ มีรอยดำซึ่งยากต่อการทำความสะอาด ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและจัดทำผลิตภัณฑ์ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ โดยนำเปลือกมะนาว มาสกัดกลิ่นเพิ่ม

จากการทดลองทำผลิตภัณฑ์ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดยการสำรวมความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานภายในห้องอาหาร เป็นจำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.66 ได้แก่เรื่อง การลดต้นทุน รองลงมาคือประสิทธิภาพที่ใช้ได้จริง ลักษณะของเนื้อครีม คราบไหม้และรอยดำลดลง และเรื่องของกลิ่น ตามลำดับ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงงานเรื่อง ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: คราบไหม้, รอยดำของหม้อ, การลดต้นทุน,  ห้องครัว


Abstract

This project aimed to reduce costs on multi-purpose cleaner for the kitchen department because every morning the water must be boiled. As a result, the bottom of the pot is often burned, and there are black marks that are difficult to clean. The student studied and created a product to remove burn stains on metal using lemon peel to extract more scent.

From the experiment to make a product to remove burn stains on metal, the student took a survey by collecting satisfaction levels from a sample group of 30 restaurant staff. The study found they were most satisfied, with a mean of 4.49, and a standard deviation of 0.66, namely cost reduction, followed by practical efficiency respectively. Characteristics of the cream reduced burns and dark. and the subject of smell, respectively. It was seen that project, Metal Burn Stain Remover Cream, had a high level of satisfaction.

Keywords:  Burn stains, Black spots, Cost reduction, Kitchen.


ครีมขจัดคราบไหม้บนโลหะ | Metal Burn Stain Remover Cream

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Previous: ซูชิแซลมอนคีโต
Next: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร