การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System

Last modified: February 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System
Recording for the Receipts and  Payments Via Easy-acc Accounting System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอริสรา คำนึง, นางสาวปานตะวัน ลํ่าสัน
Ms. Arisara Kamnueng, Ms. Pantawan Lamson
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อริสรา คำนึง และ ปานตะวัน ลํ่าสัน. (2560). การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ธนเจริญ บัญชีและกฏหมาย จำกัด  มุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพให้มีมาตรฐานตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร โดยให้บริการด้านการบัญชี  บริการและคำปรึกษาด้านภาษี  ให้บริการกรอกแบบภาษีและยื่นภาษี  บริการวางระบบบัญชี และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัท  คณะผู้จัดทำได้รับหมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี  คัดแยกและจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน   บันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting  ตรวจรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตรวจและสรุปยอดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3 และ     ภงด.53)

โครงนี้งานทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting  ทักษะการทำงานซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การบันทึก, เอกสารทางบัญชี, รายการทางธุรกิจ


Abstract

Tanacharoen Accounting and Law company limited has been incorporated with the vision of creating quality professional services according to the Department of Business Development and Revenue Departments. Its business lines handle accounting services, tax advisory, tax filing and submitting services, account system setup consultation and other related services. While attending the internship under the cooperative education program at the company, the team was assigned to verify accuracy of accounting documents, then classify and arrange accounting documents for ease of use, and record business transactions via Easy-acc accounting System, check input-output tax reports, reconcile Value Added Tax, and check and summarize withholding taxes (PND.3 and PND.53).

This project could increase knowledge and understanding of recording the receipts and payments via Easy-acc accounting system, performance skills, as well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  recording, accounting documents, business transactions.


การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System  | Recording for the Receipts and  Payments Via Easy-acc Accounting System  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 940
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code