ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

Last modified: March 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส
Recognition for the Receipts of  Accounts Receivable and Payments  of Accounts Payable via  the Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปุญวีณ์ ธรรมกิจไพโรจน์, นางสาวนันทิตา   จันทร์มณี
Ms. Poonyavee Thamkijpairoj, Ms. Nantita  Junmanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ปุญวีณ์ ธรรมกิจไพโรจน์ และ นันทิตา จันทร์มณี. (2559). ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน จำกัด  มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ทั้งบริการจัดทำบัญชี, จดทะเบียนธุรกิจ, ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการงานด้านประกันสังคม โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย เพื่อน จำกัด   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยก และตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  บันทึกรายการทางบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กเพรส  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำยังไม่มีทักษะการทำงาน  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสในการบันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า  โดยทำการศึกษาระบบการรับเงินจากลูกหนี้การค้า  ระบบการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า  วิธีการใช้โปแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส  โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: รายการค้า, ทักษะการทำงาน,  โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส


Abstract

Friend Accountancy & Law Co. Ltd. has emphasized quality and service to clients,  providing one-stop tax and accounting services for foreigners and locals, including accounting, business registration, audit, tax advisory, and payroll processing service by professional teams. While attending the internship under the cooperative program at Friend Accountancy and Law, the team was assigned to classify and check accounting documents, and recognize business transactions via the Express Accounting software. Previously, the team did not have performance skills which caused delays and was time consuming.

This project was designed to increase the skills of using the Express Accounting software to recognize the receipts of accounts receivable and payments of accounts payable. This project allowed the team to gain   knowledge, understanding and increased performance skills, which will be applied to careers in the future. The team also hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  business transaction, performance skills, Express Accounting software.


ขั้นตอนการบันทึกวงจรรายรับและรายจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส |Recognition for the Receipts of  Accounts Receivable and Payments  of Accounts Payable via  the Express Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 516
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code