การทำจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทำจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle
Preparation for Vouchers with Oracle Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สุภาพัฒน์  บัวระพา
Ms. Supapat  Buarapa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
Ms. Benjamas  Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สุภาพัฒน์ บัวระพา. (2560). การทำจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

อนันตราริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯรีสอร์ทตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 1 ชั่วโมงและห่างจากสนามบินดอนเมือง 45 นาทีโดยประมาณ  และห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเพียง 20 นาที มีบริการเรือรับส่งฟรีและออกเดินทางจากสะพานตากสินและรีสอร์ทเป็นประจำ  ขณะที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้สะดวกต่อการใช้งาน  บันทึกรายการทางธุรกิจ  จัดทำสำคัญใบจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle   แล้วส่งใบสำคัญจ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แผนกการเงินทำการจ่ายชำระต่อไป

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกรายการทางธุรกิจ  จัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle  และเพิ่มทักษะการทำงาน  ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

คำสำคัญ: รายการทางธุรกิจ, ใบสำคัญจ่าย, โปรแกรม Oracle


Abstract

Anantara Riverside Bangkok Resort located on the west bank of the Chao Phraya River, approximately 1 hour from Suvarnabhumi International Airport, 45 minutes from Don Muang Airport, and a 20 minute boat ride from Saphan Taksin skytrain station. The boat transfers were complimentary and departed from Saphan Taksin and the resort regularly.  While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author was assigned to arrange accounting documents for ease of use, record business transactions and prepare vouchers with Oracle program. Then, the vouchers and related documents were sent to the finance department for further payment.

This project showed the author gained knowledge and understanding of procedures for recording business transactions and preparation vouchers with Oracle program, which could increase performance skills, as well as having confidence in future careers. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  business transactions, vouchers, Oracle program.


การทำจ่ายด้วยโปรแกรม Oracle |  Preparation for Vouchers with Oracle Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 823
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code