คู่มือการบันทึกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม CD Organizer

Last modified: March 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการบันทึกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม CD Organizer
The Manual of Recording Expenses with CD Organizer Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พงศ์วัฒน์ เลาหเรณู
Mr. Pongvach Laoharanu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ เบญจมาศ ปานชัย
Miss Benchamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พงศ์วัฒน์ เลาหเรณู. (2560). คู่มือการบันทึกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม CD Organizer. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ดอกหญ้าการบัญชี   ให้บริการทางการบัญชี   บริการและให้คำปรึกษาด้านภาษี  ให้บริการการกรอกแบบภาษีและยื่นภาษี  บริการวางระบบบัญชี และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ดอกหญ้าการบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารทางบัญชี  จัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน และบันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมซีดี  ออแกไนซ์เซอร์  ตรวจรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย  ทำใบสำคัญจ่าย  ก่อนหน้านี้ไม่มีคู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำหรับนักศึกษางานและบุคคลากรใหม่  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานล่าใช้และใช้เวลามาก

ดังนั้น ผู้จัดทำได้จัดทำ “คู่มือการบันทึกบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย” สำหรับนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไปและบุคคกรใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะสามารถเพิ่มทักษะการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: โปรแกรมซีดีออแกไนซ์เซอร์, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ใบสำคัญจ่าย


Abstract

The Dokya Accounting Office’s business lines handle accounting services, tax advisory, tax filing and submitting service, account system setup consultation and other related services. While attending the internship under the cooperative education program at the office,       the author was assigned to classify accounting documents, arrange documents for ease of use, record business transactions with CD Organize program, check input-output tax reports, prepared vouchers. Previously, it did not have a manual of the using in CD Organize program for the internships and new officers, which caused delays and was time consuming.

Therefore, the author created “The Manual of Recording Expenses with CD Organizer Program” for the internships and new officers in order to use as a guideline for performance.         The author hoped that, this project could increase performance skills and would be beneficial to related parties.

Keywords:  CD Organize program, input-output tax reports, vouchers.


คู่มือการบันทึกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม CD Organizer|The Manual of Recording Expenses with CD Organizer Program  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1701
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code