การรับจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต่างประเทศ

Last modified: March 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การรับจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต่างประเทศ
Preparation for Debit and Credit Notes of Foreign Debtors and Creditors
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอารยา  วรวงศ์ปัญญา
Ms. Araya  Worawongpanya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjams Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อารยา วรวงศ์ปัญญา. (2560). การรับจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษาด้านศุลกากรแบบครบวงจร  บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าผ่านการนำเสนอระบบซัพพลายเชนที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้าของบริษัท  ขณะที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ได้รับหมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างประเทศ  งบประมาณเงินสด  ทำงบกำไรขาดทุนรายเดือน รับและตอบอีเมล์ลูกค้าในต่างประเทศ  ติดต่อหน่วยงานราชการ  ก่อนหน้านี้ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน  ด้วยเหตุนี้จึงทำงานล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงนี้งานทำให้ผู้จัดทำมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, ที่ปรึกษาพิธีการศุลกากร


Abstract

Full Well Freight (Thailand) Co. Ltd. was established in 2005, which was a local forwarder providing a full range of logistics services and customs consultancy. The company is committed to grow with partners through offering a comprehensive supply chain system that improved business efficiency to company’s clients. While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author was assigned to verify the validity of documents, prepared debit and credit notes, monthly cash budgeting and income statement, and replied emails from overseas customers. Previously, it did not have a manual for the officers, this caused delays and was time consuming.

This project allowed the author to gain knowledge and understanding of freight forwarding activities, and could increase efficiency performance of relevant officers. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  freight forwarder, logistics, customs consultancy.


การรับจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต่างประเทศ|Preparation for Debit and Credit Notes of Foreign Debtors and Creditors

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 616
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code