ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว
Influencing Factors on Surgery Decision of Young Adult
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวถนอมขวัญ ดอนสนธิ์
Miss Thanomkhwan Donsont
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

ถนอมขวัญ ดอนสนธิ์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของคนหนุ่มสาวในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมของคนหนุ่มสาวในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ตัวอย่างของการวิจัยคือ กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 350 ราย (เขตละ 50 ราย) จา นวน 7 เขต ที่มีสถาบันเสริมความงาม ตั้งแต่ 10 สถาบันขึ้นไป ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนหนุ่มสาวในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจทำศัลยกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.4 มีอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ปี มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.1 จบการศึกษาปริญญาตรี ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมของคนหนุ่มสาวในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือคุณหมอมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา การรีวิวภาพในการบริการของสถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจทำ ศัลยกรรม, สถาบันความงาม


Abstract

Objectives of this research were: 1.) To study the personal factors of young people in Bangkok; 2.) To study the marketing mix factors (7P’s) influencing the choice of surgery services among young people in Bangkok; A questionnaire was used as a means for data collation. An example of research is Groups of young people aged between 18-40 years living in Bangkok. The sample group 350 subjects (50 cases per district) by selecting a specific area of Bangkok, 7 districts with 10 or more beauty institutes because it is a district with various beauty institutions and provide the most comprehensive service.

The results of the research showed that the personal factors of young people in Bangkok; In the decision to have surgery, it was found that Most of them are female. 75.4 percent of the age of 26-35 years, or 42.0 percent have occupation of private companies. 45.7% have monthly income 20,001 – 30,000 baht or 61.1% graduated with a bachelor’s degree. As for the marketing mix factor (7P’s) that influenced the choice of surgical services among young people in Bangkok, the overall average was at a moderate level. When considering each case, it was found that the most average was that the doctor had a specific expertise. The average is at a high level, followed by the reviews of the quality of service of the establishment. There is a high average.

Keyword: Marketing Mix, Surgical Decision-making, Beauty Institutes.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว| Influencing Factors on Surgery Decision of Young Adult

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1243
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code