ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

Last modified: June 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ
Online Teaching Challenges among Primary School: Case Study of Roong Aroon School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล วงษ์กาญจนกุล
Acting sub LT. Songphol Wongkanchanakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

ทรงพล วงษ์กาญจนกุล. (2563). ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับ ประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จำนวน 130 คน จำแนกตามประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 1) ด้านเพศ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนออนไลน์  2) ด้านอายุ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 3) ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์

ดังนั้นทางโรงเรียน อยากให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรแกรม Google Classroom, Line หรือโปรแกรมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการใช้งานหรือมีการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับทางโรงเรียนเรื่องการใช้งานในการสอนออนไลน์ของคุณครูในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และทางผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะมีการประเมินการใช้งานโปรแกรม Google Classroom, Line ในการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครูและนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ในการใช้งานในยุคปัจจุบันและมีการเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะต่างๆ ให้กับคุณครูและนักเรียน

คำสำคัญ: การยอมรับต่อราคา, ราคาบัตรชมภาพยนตร์, อุตสาหกรรมภาพยนตร์


Abstract

The objective of the research is to study the challenge to teach elementary school students of Roong Aroon School. We asked 130 teachers to complete a questionnaire. The results are classified into 3 demographics (e.g., gender, age, and education qualifications). According to the study, it was found that gender has no effect on the effectiveness of online teaching, but age and education qualifications has an effect on the effectiveness of online teaching.

Moreover, the research is aimed for analyze and develop an online teaching application for teachers to use to teach elementary students. There is a demand for experienced people related to the application such as Google Classroom, Line, or other online teaching applications to get involved in the research. Then, we must assess both teachers and students on the use of the applications in order to develop a better application to meet their needs and to improve online teaching applications knowledge and skills for both teachers and students.

Keyword: Online Teaching, Primary School Teaching, Online Teaching Challenges.


ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ| Online Teaching Challenges among Primary School: Case Study of Roong Aroon School

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1145
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code