บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ
Input Vat Apportion
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเจรียงพร  ศรีสาครบริสุทธิ์
Miss. Jareanphron  Srisakornborrisut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

เจรียงพร  ศรีสาครบริสุทธิ์. (2558). บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ธนิยะ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการให้เช่าสำนักงานและศูนย์การค้า(กอล์ฟ)  ซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้แหล่งคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เช่น BTS MRT โดยภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าที่จอดรถจำนวน 5 ชั้น พื้นที่ศูนย์การค้าจำนวน 4 ชั้น  และพื้นที่สำนักงานจำนวน 21 ชั้น มีบริการด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ ในเรื่อง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แก๊ส ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งเน้นในด้านภาษีซื้อ เนื่องจากกิจการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงมีรายได้ในส่วนที่เป็นค่าเช่า (NonVat)

และ รายได้ในส่วนที่เป็นค่าบริการ (Vat) ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นบางรายการไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นในส่วน NonVat หรือ Vatจึงต้องมีการเฉลี่ยภาษีซื้อเพื่อให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรกำหนดไว้

คำสำคัญ: เฉลี่ยภาษีซื้อ, มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร


Abstract

Thaniya Co. Ltd. is a company that conducts rentals of immovable assets such as offices or shopping malls (focusing on golf equipment). It is located in central Bangkok, which can be easily assessed by either the BTS (Bangkok Transit System) or the MRT (Mass Rapid Transit). There were 3 sections altogether, which are comprised of: 1. Car park (5-story); 2. Shopping Mall (4-story); 3. Office (21-story). The service include common infrastructure such as electricity, water supply, telecom, cleaning, security, car park, fuel and etc. to facilitate all lessees.

This type of business has both VAT exemption businesses (rental of immovable assets) and VAT businesses (all other common services). Thus, certain types of VAT input must be apportioned by terms and conditions prescribed in Director-General Notification on VAT (no.29) of the Revenue Code.

Keywords:  Input Vat Apportion, Section 82/6 Code of Revenue.


บันทึกบัญชีเฉลี่ยภาษีซื้อ / Input Vat Apportion

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 540
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code