คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express) เบื้องต้น

Last modified: March 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express) เบื้องต้น
Instruction manual of express program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวลัดดาวัลย์ คล้ายเกิด
Miss Laddawan Klaigurd
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ลัดดาวัลย์ คล้ายเกิด. (2561). คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express) เบื้องต้น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำบัญชี เป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกธุรกิจที่ทำการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือห้างหุ้นส่วน ตามกฎหมายธุรกิจใดที่ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องทำบัญชี ทางบการเงิน เสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจัดทำบัญชีจึงมีความจำเป็นอย่างมากในบริษัททุกบริษัท จากการที่ผู้จัดทา ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจที่บริษัท ทวีผล กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดทำได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express โปรแกรมนี้เป็นการบันทึกข้อมูลรายการทางธุรกิจต่างๆของบริษัท ประกอบไปด้วย รายการซื้อเป็นเงินสด-เงินเชื่อ รายการขายเป็นเงินสด-เงินเชื่อ รายการรับชำระหนี้ รายการจ่ายชำระหนี้ การรับเงินมัดจำการจ่ายเงินมัดจำ การตัดเงินมัดจำรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จากการจัดทำรายงานสหกิจเล่มนี้ ทำให้ผู้จัดทำสามารถบันทึกรายการซื้อเป็นเงินสด-เงินเชื่อ รายการขายเป็นเงินสด-เงินเชื่อ รายการรับชำระหนี้ รายการจ่ายชำระหนี้ การรับเงินมัดจำการจ่ายเงินมัดจำ การตัดเงินมัดจำรายการค่าใช้จ่าย อื่นๆ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้อย่างถูกต้อง และรายงานเล่มนี้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กำลังจะเริ่มใช้โปรแกรม Express ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้งานจริง อีกทั้งยังมีประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังจะเริ่มฝึกงาน ได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Express เบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้ในการปฏิบัติงานฝึกงานได้อย่างราบรื่น

คำสำคัญ: การบัญชี, การจัดทำบัญชี, โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี EXPRESS


Abstract

Accounting is needed for companies which is a duty and responsibility of private businesses, such as public limited company or partnership. In addition, any companies that have been registered as a juristic person, must do accounting, financial statements, corporate value added tax, and withholding taxes. Thus, accounting is needed for every company. As I had cooperative education at Thawi Phol Group, I have learned how to use an accounting program, which is Express. This program documents transactions of the company, including the purchase and sale items in cash & on credit, list of debt settlement, debt settlement items, receiving deposit, deposits payment, deposit cut, and other expenses.

This report helped the intern get new experiences and learned how to record documenting transactions of the company by using an accounting program. Moreover, this report would be useful for any person who wants to learn and interns who are starting to use program basics of Express program in the company processing.

Keywords:  Accounting, Accounting program, Express program.


คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express) เบื้องต้น / Instruction manual of express program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 13093
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code