การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Last modified: May 3, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Human Resource Development Management Under Digital Transformation of the Bangkok Mass Transit Authority
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางนาฏญา อู่แสงทอง
Mrs. Nataya Auseangthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Empowering Innovtion and Sustainability in the Next Normal” 27 November 2021

การอ้างอิง|Citation

นาฏญา อู่แสงทอง. (2564). การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Auseangthong N. (2021). Human resource development management under digital transformation of the Bangkok mass transit authority. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. และเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในยุคดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของผู้บริหารพบว่านโยบายการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีการ กําหนดกรอบการพัฒนาทักษะ แผนการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการศึกษา การสรรหา คัดเลือก และ พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการ บริหารและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม น้ําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกกระบวนการ ทํางาน รวมทั้งสื่อสารบุคลากรให้มีทัศนคติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นบวก ในส่วนของผู้ใช้งาน ต้านการรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของระบบ ผู้ใช้งานรับรู้ว่าเมื่อเข้าใจและรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องจะ ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีความตั้งใจฝึกฝนการใช้งาน และรับรู้ได้ว่าระบบเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ได้ ผู้ใช้งานมีทัศนคติว่าระบบเป็นระบบที่ดีแต่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาจนเกิดความชํานาญ ปัญหาที่พบ คือ ระบบเป็นระบบใหม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน สิทธิ์การเข้าใช้งานไม่เพียงพอ ผู้ใช้งาน บางส่วนขาดทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ผู้ใช้งานได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรอบรมให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงการใช้งานได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีที่ปรึกษาเพียงพอ จัดทําคู่มือที่ง่ายต่อความเข้าใจในการ ใช้งาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

คําสําคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การเปลี่ยนแปลงติจิทัล, ขสมก.


Abstract

This research aimed to study the development of digital technology of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) to determine the direction for development of BMTA human resource. The results showed that the development of human resource management in the digital era was divided into two parts: 1) Structural development policies from management should develop digital infrastructure to support digital technology and quality of information and provide a framework for skill development, training plans that focus on education, recruitment, selection and the development of high potential personnel to have continued learning opportunities; 2) technological development, participatory management and operations of information technology are used in all processes. Information technology needs to be implemented in all processes and management should communicate with their personnel to create a positive attitude towards it. Concerning the users, they need to be aware of the benefits, understand how to use it properly, and over time it becomes easier to use. Through practice, work becomes more efficient because it is linked to other work systems. The problems encountered with the new system is that it can be complicated, insufficient access, and some users lack skills to use the technology. Users have further suggested that there should be proper training, provide enough technical assistance, and a clear user manual to raise performance.

Keywords: Human Resource Development, Digital Disruption, Bangkok Mass Transit Authority.


การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | Human Resource Development Management Under Digital Transformation of the Bangkok Mass Transit Authority

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1638
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code