ลูกหอมขจัดกลิ่นภายในชักโครก

Last modified: November 11, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ลูกหอมขจัดกลิ่นภายในชักโครก
Lime Mothball for Eliminating Undesired Smell in the Toilet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสัตตรัตน์   อภิชนเอกสิทธิ์
Miss Sattarat  Apichonekkasit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

สัตตรัตน์ อภิชนเอกสิทธิ์. (2560). ลูกหอมขจัดกลิ่นภายในชักโครก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Apichonekkasit S. (2017). Lime mothball for eliminating undesired smell in the toilet. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมบ้านวังหลัง ริเวอร์ไซต์ เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ระดับสามดาว ตั้งอยู่บริเวณย่านวังหลัง ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแม้จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกต่างๆนั้น ทำให้ได้พบว่าภายในห้องพักนั้นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ออกมาจากชักโครก โรงแรมจึงแก้ปัญหาโดยการใช้ก้อนสารเคมีขจัดกลิ่นมาใช้ แต่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้น “ลูกหอมขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในชักโครก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรม นำของเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และเพื่อขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำของโรงแรม

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของ “ลูกหอมขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในชักโครก” ผู้จัดทำจึงได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 30 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุประมาณ 21-30 ปี อยู่แผนกแม่บ้าน(Housekeeping) พบว่าความพึงพอใจด้านกลิ่นหอม ด้านขนาด ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (เลี่ยงการใช้สารเคมี) ด้านการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์หลังการใช้งาน ด้านระยะเวลาการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดซ้ำ ด้านการขจัดคราบฝังแน่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ด้านระยะเวลาในการขจัดคราบสิ่งสกปรก(ความรวดเร็ว) ด้านประหยัดและคุ้มค่า  และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โครงงานนี้สามารถปรับใช้งานได้จริงในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในชักโครกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงแรมโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,695 บาท

คำสำคัญ: ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์, ลดต้นทุน


Abstract

Baan Wanglang Riverside is a three-star small-sized hotel located in the Wang Lang area along Chao Phraya River. Although its size is small, the hotel pays attention to cleanliness. By participating in the cooperative education in various departments, the author found an undesirable smell inside the rooms and a bad smell coming out of the toilet. The hotel solved this problem by using mothballs to eliminate bad smell. However, these chemicals are quite expensive. The author initiated an idea to develop “Lime Mothball for Eliminating Undesired Smell in the Toilet” with a purpose to save the hotel’s cost, to utilize leftovers to produce new product, and to eliminate undesired smells out of the toilet.

To study the satisfaction of “Lime Mothball For Eliminating Undesired Smell in the Toilet,” the author developed 30 copies of questionnaires to distribute to the respondents. They were mostly females, aged 21-30 years, and worked in Housekeeping Department. The results showed that the satisfaction with good smell, size, convenience-to-use were at a moderate level. The satisfaction of safety (chemical-free), reduction of undesired smell after use, time spent to reduce undesired smell (quickness), cost-saving and value for money, and overall product were at a moderate level. In conclusion, this project could be practically applied to reduce undesired smell in the toilet and to reduce cost to the hotel by average 2,695 Baht.

Keywords:  Undesired smell elimination, Cost reduction.


ลูกหอมขจัดกลิ่นภายในชักโครก | Lime Mothball for Eliminating Undesired Smell in the Toilet

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 76
Previous: สบู่บีทรูท
Next: เมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ