สบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม

Last modified: April 2, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม
Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชนันทริยา บัลลังก์สวรรค์
Mr. Chananthariya  Banlangsawan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ชนันทริยา บัลลังก์สวรรค์. (2563). สบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้มเกิดจากการที่ผู้จัดทำได้เข้าฝึกงานในแผนกครัวจัดเลี้ยงของโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ ได้เล็งเห็นว่าภายในครัวจัดเลี้ยงนั้นได้มีการประกอบอาหารอยู่ทุกวันและมีการใช้น้ำมันอยู่เป็นจำนวนมาก และน้ำมันเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาน้ำมันมาใช้ในการทำสบู่เหลวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในแผนกครัวจัดเลี้ยงมาทำเป็นให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดในสถานประกอบการ

จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม(Multi-purpose Liquid Oil soap with Orange Scent) ในกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ มีความพึงพอใจในด้านกลิ่น รูปแบบของบรรจุภํณฑ์ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ความแปลกใหม่ การนำน้ำมันที่เหลือใช้มาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถนำไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด และการช่วยลดต้นทุนในการซื้อน้ำยาทำความสะอาดให้กับสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานสบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: สบู่เหลว, น้ำมันอเนกประสงค์, กลิ่นส้ม


Abstract

This cooperative project about Multipurpose Liquid Oil Soap with Orange Scent was prepared in the Banquet Kitchen of Bangkok Marriott Hotel The Surawongse.The banquet kitchen prepares food every day and a lot of oil is

used and these oils create waste.The student recognized the problem and decided to use the oil to create a liquid soap by reusing the used oil from the Banquet Kitchen to be beneficial to the hotel and to help reduce the cost of purchasing cleaning agents.

After Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent project was completed,a sample of 30 people showed that staff of Bangkok Marriott Hotel The Surawongse were satisfied with smell, package pattern, efficiency in cleaning, novelty, and the use of residual oil to create new products. Practicability was at the highest level and helping to reduce the cost of cleaning solutions for the establishment was at a high level.It can be concluded that the project on Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent had an overall satisfaction at the highest level.

Keywords:  Liquid soap, All purpose oil, Orange Scent.


สบู่เหลวน้ำมันอเนกประสงค์กลิ่นส้ม|Multi-purpose Liquid Oil Soap with Orange Scent

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 240
Previous: เจลน้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะจากผิวส้มและใบมิ้นต์
Next: น้ำยาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา